Съдържание

Посетители

В момента има 94  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2020 г.

БД-41-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-41-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на тир паркинг, автосервиз, бензиностанция, метан станция, ресторант и офиси в поземлени имоти с идентификатори 52074.17.13 и 52074.17.14 в местността „Песъците“ и 52074.15.7 в местността „Герена“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ТРАНС ЛОДЖИК ГРУП“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-40-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-40-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Аварийно-възстановителни работи за водоснабдяване на гр. Кочериново – аварийно изграждане на Н.Р. за ПБН - 500 м3 и авариен ремонт на съществуващи резервоари, находящи се в местността „Ридо“, землище на гр. Кочериново, община Кочеринов, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Кочериново

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-39-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-39-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на 5 броя вилни сгради и вилна сграда навес барбекю в поземлени имоти с идентификатори 69261.64.17 и 69261.64.26 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“

Възложител: П. Т.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-38-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-38-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на два броя сондажни кладенци в поземлен имот с идентификатор 56126.65.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград с цел допълнително питейно водоснабдяване на гр. Петрич“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-37-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-37-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на осем броя еднофамилни жилища за сезонно ползване в поземлен имот с идентификатор 57159.1.11, местност Стария път по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ВИГИ-АНДОНОВИ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-36-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-36-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Открит паркинг в поземлени имот с идентификатор 37472.42.63, местност „Миливада“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Гърмен

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-35-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-35-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Жилищно строителство - изграждане на 15 броя къщи в поземлен имот с идентификатор 61813.527.763 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „РТА КОНСУЛТИНГ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението