Съдържание

Посетители

В момента има 117  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2009 г.

БД-01-EO/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -01- ЕО/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка  за 2 бр. Подробни устройствени планове (ПУП – ПЗ) за отреждане за „ЧЖС” на имоти с № № 000164 и 000165 в местността „Кавака”,  землище на с. Балдево, община Гърмен, област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението