Съдържание

Посетители

В момента има 164  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2015 г.

БД-07-EO/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-07-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Община Благоевград, за част (2000 кв.м) от имот №067034 с площ 4.102 дка, местност „Валого", землище на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на рекреационна устройствена зона за вилни селища – „Ов" при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: С. Д. К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-06-EO/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-06-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ XVII, квартал 40 по плана на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград, разделяне на два нови самостоятелни урегулирани имоти: УПИ XVII за „Ширпотреби" и УПИ XXIII за „Производствени складови дейности - шивашки цех, цех за метални изделия, цех за памперси, цех за имитиращи млечни продукти", при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „Мантар - А" ООД със седалище и адрес на управление община Петрич, с. Марикостиново, ул. „Главен път Е79" № 1, ЕИК 811189161

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-05-EO/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-05-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Община Благоевград, за поземлен имот с идентификатор 04279.25.41 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на устройствена зона за жилищно строителство - „Жм"" при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Т. И. Т.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-04-EO/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-04-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на „Цех за преработване на дървен материал" в част (2700 м2) от имот №096027 с площ 12.683 дка, местност „Маноле /0/", землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград", при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „Легно" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. „Чаталджа" № 20, ЕИК 201919204

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-03-EO/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-03-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Община Благоевград, за новообразуван имот №53.494 по плана на новообразуваните имоти на местност „Смриковица", землище на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на устройствена зона за вилно строителство - „Ов"" при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Б.Я.К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-02-EO/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-02-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Община Благоевград, за имот № 022003, местност „Полето", землище на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на смесена многофункционална зона „Смф"" при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: К.Д.М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-01-EO/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-01-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка „Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Община Благоевград, за имот № 078029 с площ 1.000 дка местност „Дългата нива", землище на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на устройствена зона за „складово - промишлена база и офиси""

възложител: Ю. Б. М. и С. Г. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението