Съдържание

Посетители

В момента има 218  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2014 г.

БД-22-EO/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-22-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на „Проект за изменение на Общия устройствен план на Община Благоевград, за имот с идентификатор 04279.31.46 с площ 2.999 дка, местност „Сухия бунар - Ш.54" по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на устройствена зона за жилищно строителство, магазини и офиси - „Смф1"" при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: М.Б.Д.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-21-EO/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-21-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за части от поземлени имоти № 004180, местност „Свирче", №№ 04222, 04223 и 004225, местност „Черната пръст", землище на с. Кремен, община Банско, област Благоевград „за гробищен парк", при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Банско с адрес: област Благоевград, община Банско, гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров" № 1

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-20-EO/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-20-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общия устройствен план на Община Благоевград, за имот №020040 с площ 4.951 дка, местност „Гошевица", землище на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на устройствена зона за жилищно строителство - „Жм1"" при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: И. Д. А.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-19-EO/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-19-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на коригиран вариант на „Проект за изменение на Общия устройствен план на Община Благоевград, за имот с идентификатор 04279.17.105 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона - „Смф1"" при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: А.М.Б.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-18-EO/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-18-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на коригиран вариант на „Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Благоевград за имот № 029002, местност „Свириите" с площ 1.510 дка, землище на с. Българчево, община Благоевград, с цел предвиждане на устройствена зона за жилищно строителство - „Жм"" при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Н.Г.Б.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-17-EO/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-17-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на коригиран вариант на „Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Благоевград за имот № 000537, местност „Сарачкото" с площ 1.781 дка, землище на с. Дъбрава, община Благоевград, с цел предвиждане на устройствена зона за жилищно строителство - „Жм"" при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Р. И. Б. и Е. И. Н.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-16-EO/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-16-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на коригиран вариант на „Общински план за развитие (ОПР) на община Банско, област Благоевград за 2014 – 2020 г." при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: Община Банско, с адрес: гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров" № 1, БУЛСТАТ 000024663

От тук може да изтеглите пълния текст на решението