Съдържание

Посетители

В момента има 151  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2014 г.

БД-15-EO/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-15-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Благоевград за поземлени имоти с идентификатори 04279.39.7 и 04279.39.8, местност „Герена - БКС", по кадастрална карта на гр. Благоевград, община Благоевград, с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона с понижени показатели - „Смф1"" при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Г.С.Г и Ю.Г.Г

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-14-EO/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-14-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.17.129, местност „Чикуто - Ш.16", по кадастрална карта на гр. Благоевград, община Благоевград, с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона - „Смф1"" при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: А.И.Т

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-13-EO/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-13-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Община Благоевград за част от имот №000132, попадащ в отдел 169, подотдел „А", землище на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона „Жм1" при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Църковно настоятелство, с. Изгрев. община Благоевград, със седалище и адрес на управление Община Благоевград , с. Изгрев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-12-EO/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-12-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Общински план за развитие (ОПР) на община Разлог, област Благоевград за 2014 – 2020 г." при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: Община Разлог, с адрес: гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов" № 1, БУЛСТАТ 000024948

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-11-EO/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-11-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Община Благоевград, за имот №043004, местност „Баба Анка", землище на с. Дъбрава, Община Благоевград, Област Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона за жилищно строителство – „Жм" при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ГБ-ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград , ул. „Васил Левски" № 45, ЕИК 202129558

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-10-EO/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-10-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Благоевград, за имот с идентификатор 04279.26.33, местност „Стара гара – Ш.14" по кадастралната карта на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона – „Смф 1" и Подробен устройствен план (ПУП) за делба и установяване на начин на застрояване – свързано в два съседни имота при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: К.М.М и И.Б.С

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-09-EO/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-09-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) - изменение на регулацията на УПИ ІІ, ПИ 61813.750.249, ПИ 61813.750.263 и ПИ 61813.750.264, кв. 5 /зона за стопанска инициатива/ по плана на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград за образуване на нови УПИ ХІІ, включващ ПИ 61813.750.249 и ПИ 61813.750.263, и УПИ ХІІІ, включващ ПИ 61813.750.264 и отреждане и застрояване на новообразувания УПИ ХІІ за „Дърводелски цех" при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: "ВАЛЕКС ГРУП - 2" ЕООД със седалище и адрес на управление област Благоевград, община Разлог, гр. Разлог, ул. „Войнишка" № 3, ЕИК 201000514

От тук може да изтеглите пълния текст на решението