Съдържание

Посетители

В момента има 124  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ЕО

БД-EO-48/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-48/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 52091.11.39 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград, с което да се променя устройствената зона за „Производствено-складова дейност - Производство на електроенергия и ТП за Фотоволтаична централа“ при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „Терна Трейд“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-47/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-47/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за УПИ II (имот с идентификатор 56126.601.34 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград) кв. 312 по регулационен план на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград отреден за „Производствено-складова дейност и производство на ел.енергия от фотоволтаични модули“ и УПИ IX (имот с идентификатор 56126.601.176 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград), кв. 312 по регулационен план на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград, отреден за „Производствено - складови дейности“, изразяващо се в обединяването на двата УПИ и урегулирането им в нов УПИ XLIV601.301 и отреждане за „Производствено-складова дейност и производство на ел.енергия от фотоволтаични модули“ при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ИНСТРУМЕНТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-46/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-46/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 47370.11.165, местност Юручка нива по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марулево, община Благоевград, област Благоевград с цел отреждането му „за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници - фотоволтаична електроцентрала“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ДЖИ ПИ ДИСТИЛЪРС“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-45/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-45/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 66460.165.3 в местността Анището по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Симитли, община Симитли област Благоевград от „нива“ в „складова база за промишлени стоки и фотоволтаична централа (за собствени нужди)““, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Г. А., В. В.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-44/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-44/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за УПИ X, кв. 73 по плана на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград за промяна предназначението на имота от устройствена зона „Жм“ - „за жилищно строителство“ в устройствена зона „Пп“ - предимно производствена и конкретно предназначение „за фотоволтаична централа до 60 kW““, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: К. Т.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-43/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-43/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на Подробен устройствен план (ПУП - изменение на Плана за улична регулация (ИПУР) на улица с О.Т.151, О.Т.152, О.Т.153 и изменение на Плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв. 25 за имот с пл. № 303 и УПИ VІІІ-общ. в кв. 25 по плана на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград,„НАЙ 2017“ ЕООД, Н. Ч.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-42/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-42/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на действащ ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 43565.3.7, местност Щапо по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград за промяна отреждането на имота от „За жилищни нужди“ в „За фотоволтаична централа“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: В. П., Т. С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението