Съдържание

Посетители

В момента има 17  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-15-П/2011

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-15-П/2011 г.

РЕШИХ: Прекратявам процедурата по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, в т.ч. процедурата по  оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на Наредбата за ОС за промяна на инвестиционно предложение за „Риборазвъждане, спортен риболов, отдих и отглеждане на пекинска патица в съществуващ водоем „Нежовец” в имот №000346, землище на с. Бачево, Община Разлог, Област Благоевград”

Възложител: „ВАС РЕЗЕРВ” ООД с адрес гр. София

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-13-П/2011

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-13-П/2011 г.

РЕШИХ: Прекратявам процедурата по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, в т.ч. процедурата по  оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на Наредбата за ОС за промяна на инвестиционно предложение за „Изграждане на резервоар за питейна вода в имот №023062, землище на с. Рибново, Община Гърмен, Област Благоевград”

Възложител: Община Гърмен

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-12-П/2011

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-12-П/2011 г.

РЕШИХ: Прекратявам процедурата по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, в т.ч. процедурата по  оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на Наредбата за ОС за промяна на инвестиционно предложение за „Изграждане на пет броя ветрогенератори в имоти №009113 и №009114, местност „Крацунката”, имот №008140, местност „Ралиновец” и имот №006164, местност „Броячката”, землище на с. Игралище, Община Струмяни”

Възложител: „Юг Ойл” ООД Община Струмяни, с. Струмяни

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-11-П/2011

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-11-П/2011 г.

На основание чл. 12, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми прекратявам процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони за  Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на имот №164006 с площ 1.539, местност «Селището», землище на с. Бистрица, Община Благоевград, Област Благоевград за «фотоволтаична централа и съпътстващи спомагателни сгради и съоръжения»  

Възложител: Астра Енерджи”

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на имот №164006 с площ 1.539, местност «Селището», землище на с. Бистрица, Община Благоевград, Област Благоевград за «фотоволтаична централа и съпътстващи спомагателни сгради и съоръжения»