Съдържание

Посетители

В момента има 93  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-11-П/2014

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-11-П/2014 г.

РЕШИХ: Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч. съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение "Изграждане на обект за търговско - складова дейност за промишлени стоки в поземлен имот № 001016 с площ 6,883 дка в местността „Шопов гроб", землище на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград"

Възложител: "АБ&МК" ООД, със седалище и адрес на управление: община Сандански, с. Ново Делчево, ул. „Гео Милев" № 5, ЕИК 201772074

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-10-П/2014

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-10-П/2014 г.

РЕШИХ: Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.; съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение „Изграждане на административна сграда и гаражи в поземлен имот с идентификатор 17395.212.326 с площ 2112 м2 и адрес гр. Гоце Делчев, местност „Текето" по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград"

Възложител: А.Н.Р и Е.Е.Р.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-09-П/2014

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-09-П/2014 г.

РЕШИХ: Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 30 kW върху покрива на съществуваща жилищна сграда, фасадата и част от прилежащия имот в УПИ V - 8 в кв. 3 по плана на с. Старчево, община Петрич, област Благоевград"

Възложител: „ДИГА КОНСУЛТ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост" 1, бл. 38 А, ет. 5, ап. 24, ЕИК 175402366

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-08-П/2014

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-08-П/2014 г.

РЕШИХ: Прекратявам административното производство по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда глава шеста, раздел IIІ от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ на р. Мътница на кота 1095 м и сградоцентрала на кота 925 м, землище на с. Тешово, община Хаджидимово, област Благоевград"

Възложител: „АКВА ЕНЕРДЖИ БВ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград , ул. „14 полк" № 6, вх. Б, ет. 1, ап. 3, ЕИК 201155151

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-07-П/2014

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-07-П/2014 г.

РЕШИХ: Прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по реда на глава шеста, раздел II от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за „Подробен устройствен план (ПУП) за делба на имот №039005 в местността „Беров валог" в землището на с. Логодаж, община Благоевград и план за застрояване на новообразуваните имоти за ниско свободно вилно застрояване"

Възложител: А.С.В, К.Х.М. и С.Ц-Ц

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-06-П/2014

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-06-П/2014 г.

РЕШИХ: Прекратявам административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста, раздел III от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста, раздел IIІ от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение"Строителство на складове и търговски помещения с офиси в поземлен имот №094076 с площ 2.231 дка в местността „Даръковица", землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград".

Възложител: „Саки и Румен" ООД, със седалище и адрес на управление: общ. Гърмен, с. Дъбница, ул. „Втора" № 16, ЕИК 201768453

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-05-П/2014

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-05-П/2014 г.

РЕШИХ: Прекратявам административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста, раздел III от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста, раздел IIІ от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за събиране, транспортиране, разкомплектоване на излели от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в имот №094076 с площ 2.231 дка в местността „Даръковица", землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград".

Възложител: „Саки и Румен" ООД, със седалище и адрес на управление: общ. Гърмен, с. Дъбница, ул. „Втора" № 16, ЕИК 201768453

От тук може да изтеглите пълния текст на решението