Съдържание

Посетители

В момента има 100  гости и няма потребители и в сайта

Прекратени процедури

05-АПК/2019

РЕШЕНИЕ № 05-АПК/2019 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Жилищно строителство в имот № 012016, местност „Гръцка нива“, землище на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“ и за „Жилищно строителство и изграждане на собствен водоизточник в имот № 012017, местност „Гръцка нива“, землище на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:„МАЙ ФОРЕСТ” ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-29-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-29-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Добив на пясъци и чакъли от находище „Митински рид” в землищата на с. Дрангово и с. Митино, община Петрич”

Възложител:„АТОМОН” ООД, ЕИК: 101652348

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-28-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-28-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Перален цех за пране на трико с капацитет до 5 тона на ден в УПИ XX, кв. 32 по плана на с. Левуново, община Сандански“

Възложител:„ДЖОРДАН“ ЕООД, код по БУЛСТАТ: 101689802

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-27-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-27-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали в УПИ с пл. № 689, кв. 32 по плана на с. Краище, община Белица“

Възложител:„ПАДА“ ЕООД, код по БУЛСТАТ: 13055696

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-26-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-26-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение строителство на МВЕЦ на течащи води на р. Струма в землищата на община Симитли и община Кресна

Възложител:„ХИДРОЕКОЕНЕРГО - ТАС“ ЕООД, ЕИК: 131056489

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-25-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-25-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по екологична оценка, в т.ч. съвместената процедура по Закона за биологично разнообразие за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с № 026066, местност „Пшеницата“, землище на с. Ракитна и № 000783, местност „Грамагя“ в община Симитли с отреждане за „Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници - фотоволтаична централа“

Възложител:„ВЕЦ –СЛАВОВА“ ЕООД, ЕИК: 101785149

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-24-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-24-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение „Инсталация за безотпадъчна преработка на отпадъчни автомобилни гуми чрез пиролиза” в УПИ ІІІ -1437, кв. 20 на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград

Възложител:„ГРИЙН СТОУН“ ЕООД, ЕИК: 200975246

От тук може да изтеглите пълния текст на решението