Съдържание

Посетители

В момента има 82  гости и няма потребители и в сайта

Прекратени процедури

12-АПК/2019

РЕШЕНИЕ № 12-АПК/2019 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Преустройство на приемо-предавателна станция за глас и/или данни на „БТК“ ЕАД SO1735 „Yanovo“ в поземлен имот с идентификатор 87446.48.6 в местността „Площен“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Яново, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

11-АПК/2019

РЕШЕНИЕ № 11-АПК/2019 г. за прекратяване на административното производство за изменение на инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Баба Цвета“ на р. Стружка и р. Еловица, землище на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: „Миле Инженеринг“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

10-АПК/2019

РЕШЕНИЕ № 10-АПК/2019 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Създаване на овощни насаждения от сливи в имот № 004714, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: В.Й.М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-38-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-38-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Производствено-складови дейности - производство на гроздов сок, вино, бутилиране и съхраняване, и търговски комплекс в имот № 073002, местност „Абдийца“, землище на с. Долно Спанчево, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „СТРУМА ВЕЛИ ЕСТЕЙТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

09-АПК/2019

РЕШЕНИЕ № 09-АПК/2019 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец към обект „Реновиране на площадното пространство в ЦГЧ на гр. Симитли и изграждане на подобекти: арт галерия, детска площадка, водна каскада и покрита сцена“

Възложител: Община Симитли

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-37-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-37-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за за „Реконструкция на път BLG 1181 и BLG 1176 към местността „Рупите“, община Петрич, област Благоевград“ с възложител Община Петрич, БУЛСТАТ: 000024916, със седалище: гр. Петрич, ул. „Цар Борис III“ № 24.

Възложител: Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-36-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-36-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на къщи за гости в имот № 074014, местност „Демирево“ в землището на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „ЕКОГЕОИНВЕСТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението