Съдържание

Посетители

В момента има 87  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение №117/2013 г.

Инвестиционно предложение: "Промяна на предназначението на Магазин № 1, находящ се в жилищна сграда с гаражи и магазини за промишлени стоки в УПИ № 54, кв. 21 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград в медико-диагностична лаборатория по образна диагностика"

Съобщение №116/2013 г.

Инвестиционно предложение: "Създаване на насаждения от орехи в имоти с № 011004, №017003 и №017002 с обща площ 35.001 дка в местността „Реката", землище на с. Виногради, община Сандански, област Благоевград и от лешници в имот №017006 с площ 19.073 дка, местност „Реката" в землището на с. Виногради, община Сандански, област Благоевград"

Съобщение №115/2013 г.

Инвестиционно предложение: "Създаване на орехов масив, изграждане на система за капково напояване и прогледно-ажурна ограда в имот №013023 с площ 12.944 дка, местност „Клюнко" в землището на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград"

Съобщение №114/2013 г.

Инвестиционно предложение: "Изменение на параметрите на МВЕЦ „Ленища" на река Белишка в землището на гр. Белица, община Белица, област Благоевград"

Съобщение №113/2013 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на нова въздушна линия НН с дължина 220 м с цел захранване на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.116.41, местност „Пенков чифлик" по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Съобщение №112/2013 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на нова въздушна линия НН с дължина 300 м с цел захранване на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.142.23, местност „Песока - Оранжерии" по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Съобщение №111/2013 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на нова въздушна линия НН с дължина 314 м с цел захранване на стопанска постройка поземлен имот с идентификатор 04279.26.13, местност „Стара гара Ш-14" по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"