Съдържание

Посетители

В момента има 126  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение №114/2013 г.

Инвестиционно предложение: "Изменение на параметрите на МВЕЦ „Ленища" на река Белишка в землището на гр. Белица, община Белица, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г.,  посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната  среда: 

Съгласно представената документация за инвестиционното предложение „Изграждане на МВЕЦ „Белица" на река Белишка в землището на гр. Белица, община Белица, област Благоевград" от директора на РИОСВ-Благоевград е издадено Решение № БД-41-ПР/2007 г.
От директора на БДЗБР – Благоевград са издадени Разрешително за ползване на воден обект № 42170282/15.12.2012 г. и Разрешително за водовземане № 41140195/15.12.2012 г.
От главния архитект на община Белица са издадени Разрешение за строеж №33/24.11.2010 г. за изграждане на „Сграда за МВЕЦ „Белица", Разрешение за строеж №2/02.02.2012 г. за „Напорен водопровод" и Разрешение за строеж №49/25.09.2012 г. за „Кабелна линия".
С инвестиционното предложение се предвижда изменение на част от параметрите на МВЕЦ „Ленища", състоящи се в:
- промяна на мощността от 270 кВт на 500 кВт;
- промяна на диаметъра на тръбите от ф600 мм на ф800 мм;
- промяна на напорния тръбопровод от закрит с дължина 800 м в открит канал с дължина около 200 м, напорен тръбопровод закрит с дължина около 520 м и въздушно премостване на р. Белишка;
- промяна на застроеното водно количество от 600 л/сек на 900 л/сек, както и промяна на използваните водни количества над 600 л/сек само за месеците април и май;
- преместване на сградата на МВЕЦ от десния на левия бряг на р. Белишка в собствен имот с №03504.404.1299 в съответствие с влязъл в сила ПУП на кота 806,50 м.
Предвижданото увеличение на застроеното водно количество от 0,600 м3/сек на 0,990 м3/сек, диаметъра на тръбите от ф600 мм на ф800 мм и на мощността на централата от 270 кW на 500 кW се явява изменение на инвестиционно предложение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС и подлежи на преценяване за необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.


ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:
След справка в база данни на РИОСВ Благоевград се установи, че територията, предмет на ИП не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най - близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени защитени зони BG0000495 «Рила» за опазване дивите птици, обявена със Заповед № РД – 764/28.10.2008 г на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 100/ 2008 г.), BG0000495 «Рила» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в приетия с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. списък от защитени зони (ДВ, бр. 21/2007 г.) и BG0001021 "Река Места" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираните защитени зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и глава трета от Наредбата за ОС.
Въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС по изискуемата се процедурата по реда на чл. 31 от ЗБР ще се произнесем на етап „представяне на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС".
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Белица и директора на БДЗБР-Благоевград.