Съдържание

Посетители

В момента има 163  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 30/2012 г.

инвестиционно предложение: „Център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и площадка за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)“ в УПИ ІІІ, кв. 3 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград

 

Съобщение № 29/2012 г.

инвестиционно предложение: за изменение на обект „МВЕЦ „ТАС" на р. Влахинска, землище на с. Влахи, община Кресна, област Благоевград“

Съобщение № 28/2012 г.

инвестиционно предложение: “Изграждане на кравеферма с капацитет до 150 крави в поземлен имот с идентификатор 61813.757.13 и площ 4,866 дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

 

Съобщение № 27/2012 г.

 инвестиционно предложение: “Изграждане на спортен комплексв УПИ І – 299 с площ 9 400 м2, кв. 32 по плана на с. Годлево, община Разлог, област Благоевград“

 

Прочети още...

Съобщение № 26/2012 г.

 

инвестиционно предложение: “Корекция на река Глазне за защита от заливане ПСОВ и осушителни полета гр. Банско“

 

Прочети още...

Съобщение № 25/2012 г.

инвестиционно предложение: “Изграждане на кравеферма с капацитет до 200 крави в имот №042005 с площ 8,473 дка в местността „Самуилска поляна“, землище на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“

 

Прочети още...

Съобщение № 24/2012 г.

инвестиционно предложение: : “Изграждане на кланица за ЕПЖ и ДПЖ с транжорни за червени и бели меса“ в имот с идентификатор 17395.131.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

 

Прочети още...