Съдържание

Посетители

В момента има 121  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2023 г.

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ГРАНД ХОТЕЛС МИНИДЖМЪНТ ЕНД МАРКЕТИНГ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Възстановяване и доизграждане на съществуващ стадион в обхват на поземлен имот с идентификатор 02693.86.981, местност Конещица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград - изграждане на нови обслужващи сгради, трибуни, площадки за детски атракциони и паркинг“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Ф. Т.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец с дълбочина 40 м в поземлен имот с идентификатор 20540.601.13, местност Вировете по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: А. Т.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец с дълбочина 40 м в поземлен имот с идентификатор 20540.601.14, местност Вировете по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Разлог

Инвестиционно предложение: „Изграждане на гробищен парк в поземлен имот с идентификатор 61813.605.13, местност Ситневи блата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: "ЕРКЕР - НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" ЕООД

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство – изграждане на 10 броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 61813.781.734, местност Кукурево по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград поземлен имот с идентификатор 27231.46.116, местност Песоко по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина - „Жм“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 17395.215.1, местност Текето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на „Смесена многофункционална устройствена зона - разновидност 1, с устройствена зона Смф 1“