Съдържание

Посетители

В момента има 96  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2023 г.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Гоце Делчев

документация за: „Проект за изменение на ОУП на община Гоце Делчев за имот с идентификатор 49432.4.19 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона – „Смф“ и „Проект за изменение на ОУП на община Гоце Делчев за имот с идентификатор 49432.23.47 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев с цел предвиждане на жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване – „Жм“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: “Булмаркет ДМ“ ЕООД

документация за: „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) за поземлен имот с идентификатор 61813.754.186 (част от УПИ III, кв. 38 по плана на гр. Разлог) по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград и план за застрояване (ПЗ)в новообразуваното УПИ III с отреждане за „фотоволтаична централа““

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: "ОНИКС АЛФА СОЛАР“ ЕООД

документация за Уведомление за Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ):
КПИИ в обхват на УПИ LІІІ-1437, УПИ LІV-1437, УПИ LV-1437, УПИ LVІ-1437, УПИ LVІІ-1437, ПИ №1610, ПИ №1611, ПИ №1612, ПИ №1613 и ПИ №1614 от кв. 7 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“
КПИИ в обхват на УПИ LVІІІ-1437, УПИ LІХ-1437, УПИ LХ-1437, УПИ LХІ-1437, УПИ LХІІ-1437, ПИ №1615, ПИ №1616, ПИ №1617, ПИ №1618 и ПИ №1619 от кв. 7 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград за поземлени имоти с идентификатори 00134.10.63 и 00134.10.12, местност Чуката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина със занижени параметри - „Жм1“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „НАЙ 2017“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на свинеферма с транжорна, склад и офис в поземлен с идентификатор 68792.182.1, местност Бановица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мощанец, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: В. К.

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на шест броя жилищни сгради и трафопост в поземлен имот с идентификатор 57176.41.19 в местността Ранковец по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „Проектна Компания Комплекс Баня“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 02693.83.5, 02693.83.8, 02693.83.9, 02693.83.22, местност Чакъла, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“