Съдържание

Посетители

В момента има 169  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-39-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-39-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 06.12.2021 г. Решение №БД-39-П/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Преструктуриране и конверсия на винени лозя чрез изграждане на хидромелиоративно съоръжение - система за капково напояване на винени лозя в поземлен имот с идентификатор 62918.11.581, местност „Валозите“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рожен, община Сандански, област Благоевград“ с възложител Манастир „Рождество Богородично“, БУЛСТАТ: 176411539, със седалище и адрес на управление: с. Рожен, общ. Сандански.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-38-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-38-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 03.12.2021 г. Решение №БД-38-П/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Закупуване и монтаж на машина за рециклиране на електрически кабели в поземлен имот с идентификатор 65334.201.82 в местността Аджаджика по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ с възложител „Всичко е възможно“ ЕООД, ЕИК: 203047060, със седалище и адрес на управление: гр. Сандански, ул. „Мусала“ №1, вх. Б.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-37-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-37-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 25.11.2021 г. Решение №БД-37-П/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Външно електрозахранване на приемно - предавателна станция № 2172, находяща се в поземлен имот с идентификатор 22753.82.24 в местността Чукаре по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград“ с възложител „Цетин България“ ЕАД, ЕИК: 206149191, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, Бизнес парк София, сграда 6.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-36-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-36-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 19.11.2021 г. Решение №БД-36-П/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Промяна на котите на водохващанията на МВЕЦ „Баба Цвета“ в землището на с. Градево, общ. Симитли, обл. Благоевград“ с възложител „Миле Инженеринг“ ЕООД, ЕИК: 101728098, със седалище и адрес на управление: гр. Разлог, ул. „Рила“ №6.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

17-АПК/2021

РЕШЕНИЕ  № 17-АПК/2021 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №17-АПК/2021 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на склад в имот с идентификатор 04279.14.13 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград“

възложител: Г. К., И. К.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-35-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-35-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 15.11.2021 г. Решение №БД-35-П/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Съхранение на отпадъчен найлон за рециклиране в УПИ Х, кв. 23 по плана на с. Полена, община Симитли, област Благоевград“ с възложител „СУПЕР ЕКО” ООД, ЕИК: 201903545, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Георги Пърличев“ №32.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-34-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-34-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 08.11.2021 г. Решение №БД-34-П/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 57830.26.147, местност Лаго по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пороминово, община Кочериново, област Благоевград“ с възложител „ФЕЦ Бараково“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението