Съдържание

Посетители

В момента има 139  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

07-АПК/2022

РЕШЕНИЕ  № 07-АПК/2022 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Съобщение за издадено Решение №07-АПК/2022 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 65334.4.20 в местността Могилата по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград от за „друг вид трайно насаждение“ за „складова база“ с възложител Г.А.Д.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури“.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ - Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

06-АПК/2022

РЕШЕНИЕ  № 06-АПК/2022 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Съобщение за издадено Решение №06-АПК/2022 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за преработка на био плодове и зеленчуци в УПИ XI-214 и УПИ XVI-214, кв. 21 по ПР на с. Сливница, община Кресна, област Благоевград“ с възложител ЕТ „Гига парк – Стилияна Гигова“, ЕИК: 200864032, със седалище и адрес на управление: с. Махалата, общ. Струмяни.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури“.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ - Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-10-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-10-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 29.03.2022 г. Решение №БД-10-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на автомивка в поземлен имот с идентификатор 65334.159.664 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ с възложител: М.К. и В.К.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

05-АПК/2022

РЕШЕНИЕ  № 05-АПК/2022 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №05-АПК/2022 г. за прекратяване на административното производство за Проект на Програма за управление на отпадъците на община Петрич за периода 2021-2028 г. с възложител Община Петрич, със седалище: гр. Петрич, ул. „Цар Борис III“ №24.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури“.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ - Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

04-АПК/2022

РЕШЕНИЕ  № 04-АПК/2022 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №04-АПК/2022 г. за прекратяване на административното производство за Подробен устройствен план - План за застрояване и регулация за промяна предназначението на УПИ XXIV, кв. 5 по регулационния план на с. Марино поле, община Петрич, област Благоевград, от „жилищно застрояване“ за „инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 МW“ .

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури“.
Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ - Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

възложител: „Сива вода“ ЕООД, ЕИК 200159403

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-09-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-09-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 18.03.2022г. Решение №БД-09-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда и автомивка, и водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение в поземлен имот с идентификатор 02676.501.4514 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на град Банско, община Банско, област Благоевград, УПИ VII-34, кв. 288 по плана град Банско” с възложител „ДУРИМЕКС“ ЕООД, ЕИК: 811137798, със седалище и адрес на управление: гр. Банско, ул. „България“ №22.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-08-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-08-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 18.03.2022г. Решение №БД-08-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.603.1710 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград” с възложител Община Петрич, БУЛСТАТ 000024916, седалище: гр. Петрич, ул. „Цар Борис III“ №24.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението