Съдържание

Посетители

В момента има 1305  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

16-АПК/2022

РЕШЕНИЕ  № 16-АПК/2022 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №16-АПК/2022 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа в УПИ ІIІ, кв. 26 А по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“ с възложители Н.С.М., В.Х.М., С.А.А. и „АЙЛАК 4“ ООД.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури“.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

15-АПК/2022

РЕШЕНИЕ  № 15-АПК/2022 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №15-АПК/2022 г. за прекратяване на административното производство за Проект на Подробен устройствен план - план за обединяване на поземлени имоти с идентификатори 66460.278.19, 66460.278.20, 66460.278.21, 66460.278.22 и 66460.278.23, местност Чифлико по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград в проектен УПИ VІ-278.25 и застрояване за „Производствени и складови дейности в проектен УПИ VІ-278.25 с отреждане за проектен имот с идентификатор 66460.278.25 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Симитли, община Симитли, област Благоевград с възложител Х.Г.М.
Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури“.
Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

14-АПК/2022

РЕШЕНИЕ  № 14-АПК/2022 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №14-АПК/2022 г. за прекратяване на административното производство за „Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.310.3490 в местността Чардако по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „за земеделски труд и отдих“ в „за вилно строителство“ с възложител Д.А.Ч.
Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури“.
Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-29-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-29-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 7а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 13.09.2022 г. Решение №БД-29-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.6.23, местност Дуда по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград с цел промяна на предназначението от „ливада“ за „вилно строителство“ с възложител: К.П.Б.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

13-АПК/2022

РЕШЕНИЕ  № 13-АПК/2022 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №13-АПК/2022 г. за прекратяване на административното производство за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначение на поземлен имот с идентификатор 04279.301.1945, местност Мецански андък по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „вилно строителство“ с възложител К.Н.Д.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури“.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

12-АПК/2022

РЕШЕНИЕ  № 12-АПК/2022 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №12-АПК/2022 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на 10 броя подпорни стени с височина до 2,00 м в УПИ ХХІV-13, УПИ І-13, УПИ IІ-13, УПИ ІII-13, УПИ ІV-13, УПИ V-13, УПИ VІ-13, УПИ VІІ-13, УПИ VІIІ-13 и УПИ ІХ-13, местност Папратница от землището на село Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград, представляващи имоти с идентификатори 38666.12.56, 38666.12.32, 38666.12.33, 38666.12.34, 38666.12.35, 38666.12.36, 38666.12.37, 38666.12.38, 38666.12.39, 38666.12.40 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на село Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“ с възложители Ш.Ю.Х и Ф.М.Х.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури“.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-28-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-28-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 15.07.2022 г. Решение №БД-28-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на група еднофамилни къщи, представляващи поставяеми къщи тип контейнер в поземлен имот с идентификатор 02960.70.5 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“ с възложител Е.Б.Й.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението