Съдържание

Посетители

В момента има 127  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

22-АПК/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 22-АПК/2020 г.

Прекратявам започналата административна процедура за „Разширение и технологична модернизация на свинеферма с капацитет 200 бр. свине и изграждане на транжорна в УПИ ХХV, кв. 25 по плана на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: „НАЙ 2017“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

21-АПК/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 21-АПК/2020 г.

Прекратявам започналата административна процедура за „Изграждане на кравеферма за отглеждане на 80 броя млечни крави в поземлен имот с идентификатор 49432.3.14 (образуван от имоти №№003008, 003009 и 003010) по одобрените КК и КР на с. Мосомище, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград“

Възложител: И. П.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

20-АПК/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 20-АПК/2020 г.

Прекратявам започналата административна процедура за „Изграждане и оборудване на обор за крави в поземлен имот с идентификатор 03504.198.48 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Възложител: „АГРЕГО“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-23-П/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-23-П/2020 г.

Прекратявам административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на автомивка в УПИ XIII-27,42, кв. 4 по плана на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: Т. Н.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

17-АПК/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 17-АПК/2020 г.

Прекратявам започналата административна процедура за „Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XVI-481, кв. 34 по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград за промяна предназначението на имота за „обществено обслужване, търговски обекти, обществено хранене, офиси, гаражи, автосервиз, автомивка, битови услуги“

Възложител: П. И.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-22-П/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-22-П/2020 г.

Прекратявам административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на кланичен пункт към съществуваща кравеферма, разположена в поземлен имот с идентификатор 14341.21.56 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: „ВИА КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-21-П/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-21-П/2020 г.

Прекратявам административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда за инвестиционно предложение „Преустройство на сутерен от триетажна сграда, разположена в УПИ ІІ-422 от кв. 16 по план на с. Бураново, община Кочериново, област Кюстендил в цех за производство на соеви продукти“

Възложител: К. Г.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението