Съдържание

Посетители

В момента има 190  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-33-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-33-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 21.10.2021 г. Решение №БД-33-П/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на три броя ветрогенератори с цел производство на електрическа енергия в имоти с идентификатори 39699.21.97, 39699.20.42 и 39699.21.69, местност Ридо по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград“ с възложител „РУАХ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

15-АПК/2021

РЕШЕНИЕ  № 15-АПК/2021 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №15-АПК/2021 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Промяна на начина на трайно ползване на имот с идентификатор 62640.49.1034 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, от „нива“ в „друг вид земеделска земя““

възложител: Община Гърмен

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-32-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-32-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 18.10.2021 г. Решение №БД-32-П/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Разширяване на дейността на съществуваща площадка за дейности с отпадъци, находяща се в УПИ ІХ-47 и УПИ Х-46, 645, кв. 3 по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“ с възложител „МЕТАЛ ИНВЕСТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

14-АПК/2021

РЕШЕНИЕ  № 14-АПК/2021 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №14-АПК/2021 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение Закупуване на земеделска техника за нуждите на кравеферма в имот с идентификатор 32603.34.37 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Смолево, община Якоруда, област Благоевград“

възложител: Ф. Б.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-31-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-31-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 15.10.2021 г. Решение №БД-31-П/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на защитна метална конструкция с мрежа против градушки и слана, водовземно съоръжение-шахтов кладенец с дълбочина до 6 м за поливни цели с помпена станция и капково напояване в имот с идентификатор 02693.83.505 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“ с възложител „Хот Спринг – Баня“ ЕООД,

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-30-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-30-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 08.10.2021 г. Решение №БД-30-П/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на оранжерии в поземлен имот с идентификатор 59077.44.12 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“ с възложител А.Л.С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

13-АПК/2021

РЕШЕНИЕ  № 13-АПК/2021 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №13-АПК/2021 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на напоителна система в поземлени имоти с идентификатори 56126.175.27 и 56126.175.31 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „ХЕН ХАУС“ ООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението