Съдържание

Посетители

В момента има 306  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

03-АПК/2022

РЕШЕНИЕ  № 03-АПК/2022 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 28.02.2022 г. Решение №03-АПК/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка и собствен водоизточник (сондажен кладенец) в поземлен имот с идентификатор 04279.129.25, местност Царевосел шосе – Ш.08 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ с възложители В.Н.М и С.М.Ч.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

02-АПК/2022

РЕШЕНИЕ  № 02-АПК/2022 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 28.02.2022 г. Решение №02-АПК/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически обект „Античен град Хераклея Синтика“ и прилежащи некрополи“ в двете зони – зона за културно-историческо наследство и зона за социализация на археологическия обект в поземлени имоти с идентификатори 49312.17.9, 49312.17.10, 49312.17.13, 49312.17.22, 49312.17.44 и 49312.17.65 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“ с възложител Община Петрич.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org , секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-07-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-07-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 7а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 23.02.2022 г. Решение №БД-07-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 49432.21.2, местност Лозята/Грабенаря по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, общ. Гоце Делчев, област Благоевград „за жилищно строителство“ с възложител: Д.К.Б.
 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-06-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-06-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 07.02.2022г. Решение №БД-06-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 18366.20.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“ с възложител: Ф.Т.И.
 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-05-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-05-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 01.02.2022 г. Решение №БД-05-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изработване на Подробен устройствен план – изменение на Плана за застрояване в поземлен имот с идентификатор 21498.157.7 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград за промяна на отреждането от „за детска площадка и паркинг“ в „за закрит плувен басейн“ с възложител: „Алфа-2005“ ООД, гр. Благоевград.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-04-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-04-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 28.01.2022 г. Решение №БД-04-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изготвяне на инженерен проект за изграждане на поливна система в барабанни поливни машини в поземлен имот с идентификатор 49432.54.38 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“ с възложител: В.К.Ш.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-03-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-03-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 20.01.2022 г. Решение №БД-03-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, и стаи за обитаване в поземлен имот с идентификатор 03664.20.11 в местността Полето по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бело поле, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител: А.П.К.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението