Съдържание

Посетители

В момента има 254  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-26-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-26-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 14.07.2021 г. Решение №БД-26-П/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 27231.52.427 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, общ. Благоевград, обл. Благоевград“ с възложител В.Д.Б.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-25-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-25-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 14.07.2021 г. Решение №БД-25-П/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Построяване на временна дървена постройка в част от поземлен имот с идентификатор 51860.8.153 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Нова Ловча, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград“ с възложител Надежда Стефанова Герова от гр. Гоце Делчев, ул. „Иларион Макариополски“ №49 и Община Хаджидимово с код по БУЛСТАТ: 000025014, гр. Хаджидимово, ул. „Димо Хаджидимов“ №46.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

07-АПК/2021

РЕШЕНИЕ  № 07-АПК/2021 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за „План – извлечение за ползване на дървесина в частен имот с идентификатор 21467.35.2 в териториалния обхват на ЮДП ТП „Държавно горско стопанство Струмяни“, землище на с. Добри Лаки“

Възложител: Б. Д.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

07-АПК/2021 (2)

РЕШЕНИЕ  № 07-АПК/2021 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за „План – извлечение за ползване на дървесина в частен имот с идентификатор 21467.35.2 в териториалния обхват на ЮДП ТП „Държавно горско стопанство Струмяни“, землище на с. Добри Лаки“

Възложител: Б. Д.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

06-АПК/2021

РЕШЕНИЕ  № 06-АПК/2021 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за инвестиционно предложение за „Добавяне на код на отпадък 07 02 99 – отпадъци неупоменати другаде за третиране на съществуваща площадка за третиране на отпадъци, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2094 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: ЕТ „ДИМИТЪР ХРИСТОВ – НЕТИ”

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-24-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-24-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 09.07.2021 г. Решение №БД-24-П/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на склад за вторични суровини от неорганичен характер и търговски обект в УПИ XI, имот пл. № 47, кв. 3 по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“ с възложител ЕТ „МЕТАЛ ИНВЕСТ – Иван Ценкин“, ЕИК: 101712279, със седалище и адрес на управление: с. Гърмен, ул. „Девета“ №2.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-23-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-23-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 09.07.2021 г. Решение №БД-23-П/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Преструктуриране и конверсия на винени лозя чрез изграждане на хидромелиоративно съоръжение - система за капково напояване на винени лозя в поземлен имот с идентификатор 62918.11.581, местност „Валозите“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рожен, община Сандански, област Благоевград“ с възложител Манастир „Рождество Богородично“, БУЛСТАТ: 176411539, със седалище и адрес на управление: с. Рожен, общ. Сандански.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението