Съдържание

Посетители

В момента има 384  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-27-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-27-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 07.07.2022 г. Решение №БД-27-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на селскостопански сгради за отглеждане на месодайни крави и телета за угояване в поземлен имот с идентификатор 56126.243.17 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ с възложител „КАЛАБАК ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК: 204294505, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „Места“ №15.
Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.
Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-26-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-26-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 07.07.2022 г. Решение №БД-26-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 22246.56.9 в местността Премката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Долна Рибница, община Петрич, област Благоевград“ с възложител Г.М.Н.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-25-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-25-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 04.07.2022 г. Решение №БД-25-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Промяна на параметрите и титуляря на Разрешително №400461/17.03.2006 г. за водовземане от язовир „Калин“ и язовир „Карагьол“, чрез изтичалото на ВЕЦ „Каменица“ с възложител „Кюстендилска вода“ ЕООД, ЕИК: 200167154, седалище: гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ №15.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-24-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-24-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 01.07.2022 г. Решение №БД-24-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 15326.501.390 (УПИ I, кв. 14 по плана на с. Годлево) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Годлево, община Разлог, област Благоевград“ с възложители Ю.В.Й.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

11-АПК/2022

РЕШЕНИЕ  № 11-АПК/2022 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №11-АПК/2022 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на офис, сграда, бензиностанция – 1 бр. дизелова колонка (цистерна 30 т), автосервиз, автомивка, склад за промишлени стоки, кафе и магазини в поземлен имот с идентификатор 57159.58.12 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител „УКЕВ ТРАНС“ ЕООД, ЕИК: 203014231, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, жк „Струмско“, ул. „Яне Сандански“ №21 Б, ет. 3, ап. 7.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури“.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

10-АПК/2022

РЕШЕНИЕ  № 10-АПК/2022 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №10-АПК/2022 г. за прекратяване на административното производство за „Проект на подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 47408.48.38, местност Голек, поземлен имот с идентификатор 47408.50.13, местност Голек и поземлен имот с идентификатор 47408.48.36, местност Брезовица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“ с възложител „ВАЛЕНТИНО ПМГВ“ ООД, ЕИК: 201336027, със седалище и адрес на управление: с. Марчево, общ. Гърмен.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури“.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-23-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-23-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 21.06.2022 г. Решение №БД-23-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изменение с цел увеличаване на разрешеното количество подземни води за добив от съществуващ шахтов кладенец за нуждите на „ТМСИ“ към производствена площадка „ОНИКС 2014“, изградена на територията на поземлен имот с идентификатор 40052.9.51, местност Ормана по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“ с възложител „ОНИКС 2014“ ЕООД, ЕИК: 101648588, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Бузлуджа“ №11, офис 19.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението