Съдържание

Посетители

В момента има 988  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2020 г.

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„ВИА КЪНТРАКШЪН“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Мини мандра за производство на млечни продукти в поземлен имот 021056 в землището нас. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„МАНТАР - А“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на къщи за гости и къмпинг в поземлен имот с идентификатор 47189.140.1 в местността „Хано“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Марикостиново, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„АР ВИ ЕН ГРУП“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на авторемонтна работилница, офиси, магазин за промишлени стоки и паркинг в поземлен имот с идентификатор 43243.37.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: "Мелник 2004" ООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на хотел, ресторант и административна част в поземлен имот с идентификатор 22842.2.20 и площ 5.953 дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Долно Спанчево, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „АР ВИ ЕН ГРУП“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на авторемонтна работилница, офиси магазин за промишлени стоки и паркинг в поземлен имот с идентификатор 43243.37.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Кочериново

Инвестиционно предложение: “Рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци, находящо се в поземлен имот с идентификатор 02748.1.813 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:К. П и С. Д.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на хотел и СПА център в поземлен имот с идентификатор 247189.77.5 и площ 3.00 дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“