Съдържание

Посетители

В момента има 361  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2020 г.

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „Аралдика България“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на хотел с ресторант и СПА комплекс в поземлен имот с идентификатор 53326.500.91 (УПИ ІІ-56, кв. 8 по плана на курорт „Огняновски минерални бани) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: К. Н.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на два автосервиза, ТИР паркинг, автокъща и сондажен кладенец в поземлени имоти с идентификатори 69119.35.4 и 69119.34.34 и обща площ 7.307 дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Старчево, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„КАТАРИНО СПА ХОТЕЛ“ ЕАД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на група от шест еднофамилни къщи в поземлени имот с идентификатор 61813.93.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (2)

Възложител:„КАТАРИНО СПА ХОТЕЛ“ ЕАД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на група от шест еднофамилни къщи в поземлени имот с идентификатор 61813.93.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„СОФАШ“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на едноетажна жилищна сграда, ресторант, къщи за гости, бунгала, къмпинг зона и малък басейн до 100 м3 в поземлен имот с идентификатор 7804.13.6 в местността „Студената вода“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Цапарево, община Струмяни, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (2)

Възложител: „ЕЙ БИ ДИ ЕС ИНВЕСТ“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа, складова база, бензиностанция, автосервиз, заведение за хранене, търговски сгради, сгради за битово обслужване, паркинг, къмпинг и собствен водоизточник в поземлен имот с идентификатор 04279.78.127, местност „Герена“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: община Петрич

документация за: Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в землището на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград, с цел обособяване на новообразуван УПИ І – за културно-историческо наследство (КИН), образуван от обединението на поземлени имоти с идентификатори 49312.17.8, 49312.17.9, 49312.17.10, 49312.17.11, 49312.17.12, 49312.17.13, 49312.17.22, 49312.17.44 по КККР на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в землището на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград, с цел обособяване на новообразуван УПИ VІІ – Ок-А – обслужваща зона за социализация на Археологическа НКЦ Хераклея Синтика, образуван от обединяването на поземлени имоти с идентификатори 49312.17.31, 49312.17.38 и част от 49312.17.32 по КККР на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград, във връзка с обособяване на обект от първостепенно значение „Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически парк „Античен град Хераклея Синтика“ и прилежащи некрополи“, включващ обособяване на две зони – основна – за културно историческо наследство (КИН) и обслужваща зона – за социализация и рекреационни дейности (Ок)