Съдържание

Посетители

В момента има 319  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„МАНТАР - А“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на къщи за гости и къмпинг в поземлен имот с идентификатор 47189.140.1 в местността „Хано“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Марикостиново, община Благоевград, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация, както допълнителната такава с инвестиционното предложение се предвижда в горепосочения имот с площ 1999 м2, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване „неизползвана нива (угар, орница)“ да бъдат изградени 5 - 6 броя къщи за гости със застроена площ 60 - 80 м2 с капацитет 30 места и паркинг с капацитет до 10 паркоместа. В рамките на имота е предвидено обособяване на зона за разполагане на палатки и каравани.
Водоснабдяването и електроснабдяването на сградите е предвидено да се осъществи от поземлен имот с идентификатор 47189.140.25. Образуваните от дейността на обекта битови отпадъчни води в размер на 30 м3/месечно е предвидено да бъдат зауствани в изгребна яма, изградена в 47189.140.25. Транспортния достъп до имота е предвидено да се осъществява през имоти 47189.140.25, 47189.140.24 и 47189.166.4.
Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „б“ и т. 12, буква „г“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Имотът и трасето, предмет на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Същите попадат в границите на две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0001023 “Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.) и BG0002098 “Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 282/16.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите.
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираните горе защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.).
При направената проверка за допустимост в изпълнение на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002098 “Рупите”, определен със заповедта за обявяването й.
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони BG0001023 “Рупите - Струмешница” и BG0002098 “Рупите”.
Копие от писмото е изпратено до кметa на община Петрич и кметство с. Марикостиново.