Съдържание

Посетители

В момента има 128  гости и няма потребители и в сайта

Статии

Резерват "Конгура"

kongura1По склоновете на Беласица добре познатите на всички кестенови дървета, образуват жизнени горски масиви. С цел да се съхранят най – характерните за Беласица планина първични горски екосистеми от обикновен (ядлив) кестен и бук, както и местообитанията на редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове е обявен резерват “Конгура”.

Местоположение: Намира се в землището на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград.

Кратко описание: Площта на резервата е 1316, 9 ха, от която горски фонд 1293, 9 ха и 23, 0 ха селскостопански фонд. Обявен е със заповед №671 от 15. 06. 1988 г на КОПС. Буферната зона на резервата е с площ 285 ха.

Биологично разнообразие: Естествените кестенови гори са елитни насаждения с възраст над 200 години, като отделни дървета са над 500 години. Буковите гори се отличават по своята флора и някои екологични параметри от буковите гори в други райони на страната. Биологичното разнообразие на резервата е изключително голямо, уникално и ценно. На територията на Беласица планина са установени 429 вида растения, от тях 11 редки и 1 застрашен от изчезване вид, 30 балкански и 5 вида растения, които не могат да се видят в друга част на света. Също така тук често може да се види красива конусообразна купчина от подредени сухи клончета, съчки и листа. Така изглежда жилището на едни от най – полезните и удивителни обитатели на гората – мравките. Обитаващи животински видове – сърна, дива свиня, зайци, лисици, голям ястреб, късопръст ястреб, скален орел, черен кълвач и други защитени от закона видове.kongura6

Режим и статут: Територия с най – строг природозащитен режим. Забраняват се всякакви дейности, с изключение на:Тяхната охрана; посещение с научна цел; преминаване на хора по маркирани пътеки, вкл. с образователна цел; събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и вреем, изключващи нарушения в екосистемите; потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени вследствие на природни бедствия и каламитети. Резервата се стопанисва и охранява от РИОСВ – Благоевград.

Международен природозащитен статус: Предстои включването му в Общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Проблеми и заплахи: Няма план за управление. В района се бракониерства.

Посещения: Посещения в резервата се осъществяват с разрешение от МОСВ. Координирайте вашите посещения с РИОСВ – Благоевград.