Съдържание

Посетители

В момента има 171  гости и няма потребители и в сайта

Класификация на отпадъците

Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции

Код на отпадъка

Наименование на отпадъка

19

ОТПАДЪЦИ ОТ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ОТ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ И ОТ ВОДНОТО СТОПАНСТВО ЗА ПОДГОТОВКА НА ВОДА ЗА ПИТЕЙНИ НУЖДИ И ВОДА ЗА ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА

19 01

Отпадъци от изгаряне или пиролиза на отпадъци

19 01 02

черни метали, отделени от дънна пепел

19 01 05*

филтърен кек от пречистване на газове

19 02 06*

отпадъчни води от пречистване на газове и други отпадъчни води

19 01 07*

твърди отпадъци от пречистване на газове

19 01 10*

отработен активен въглен от пречистване на отпадъчни газове

19 01 11*

дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества

19 01 12

дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11

19 01 13*

увлечена/летяща пепел, съдържаща опасни вещества

19 01 14

увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13

19 01 15*

прах от котли, съдържаща опасни вещества

19 01 16

прах от котли, различна от упоменатата в 19 01 15

19 01 17*

отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества

19 01 18

отпадъци от пиролиза, различни от упоменатите в 19 01 17

19 01 19

пясъци от пещи с кипящ слой

19 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 02

Отпадъци от физико-химичнo обработване на отпадъци (включително отстраняване на хром, отстраняване на цианови съединения, неутрализация)

19 02 03

предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци

19 02 04*

предварително смесени отпадъци, съдържащи поне eдин опасен отпадък

19 02 05*

утайки от физико-химично обработване, съдържащи опасни вещества

19 02 06

утайки от физико-химично обработване, различни от упоменатите в 19 02 05

19 02 07*

масла и концентрати от сепариране/разделяне

19 02 08*

течни запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества

19 02 09*

твърди запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества

19 02 10

запалими отпадъци, различни от упоменатите в 19 02 08 и 19 02 09

19 02 11*

други отпадъци, съдържащи опасни вещества

19 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 03

Стабилизирани/втвърдени отпадъци (5)

19 03 04*

отпадъци, маркирани като опасни, частично стабилизирани (6)

19 03 05

стабилизирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04

19 03 06*

втвърдени отпадъци, маркирани като опасни

19 03 07

втвърдени отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 06

19 04

Встъклени отпадъци и отпадъци от встъкляване

19 04 01

встъклени отпадъци

19 04 02*

увлечена/летяща пепел и други отпадъци от пречистване на отпадъчни газове

19 04 03*

невстъклена твърда фаза

19 04 04

отпадъчни води от темпериране на встъклени отпадъци

19 05

Отпадъци от аеробно разграждане на твърди отпадъци

19 05 01

некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци

19 05 02

некомпостирани фракции от животински и растителни отпадъци

19 05 03

нестандартен компост

19 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 06

Отпадъци от анаеробно разграждане на твърди отпадъци

19 06 03

течности от анаеробно разграждане на битови отпадъци

19 06 04

остатъци от анаеробно разграждане на битови отпадъци

19 06 05

течности от анаеробно разграждане на животински и растителни отпадъци

19 06 06

остатъци от анаеробно разграждане на животински и растителни отпадъци

19 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 07

Инфилтрат от депа за отпадъци

19 07 02*

инфилтрат от депа за отпадъци, съдържащ опасни вещества

19 07 03

инфилтрат от депа за отпадъци, различен от упоменатия в 19 07 02

19 08

Отпадъци от пречиствателни станции за отпадъчни води, неупоменати другаде

19 08 01

отпадъци от решетки и сита

19 08 02

отпадъци от пясъкоуловители

19 08 05

утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места

19 08 06*

наситени или отработени йоннообменни смоли

19 08 07*

разтвори и утайки от регенериране на йонообменници

19 08 08*

отпадъци от мембранни системи, съдържащи тежки метали

19 08 09

смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, съдържащи само хранителни масла и мазнини

19 08 10*

смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, различни от упоменатите в 19 08 09

19 08 11*

утайки, съдържащи опасни вещества от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води

19 08 12

утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11

19 08 13*

утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води

19 08 14

утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатия в 19 08 13

19 08 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 09

Отпадъци от предварителна подготовка на питейни води или на води за промишлени цели

19 09 01

твърди отпадъци от първоначално филтруване и от сита и решетки

19 09 02

утайки от избистряне на вода

19 09 03

утайки от декарбонизиране

19 09 04

отработен активен въглен

19 09 05

наситени или отработени йоннообменни смоли

19 09 06

разтвори и утайки от регенерация на йонообменници

19 09 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 10

Отпадъци от раздробяване/смилане на отпадъци, съдържащи метали

19 10 01

отпадъци от желязо и стомана

19 10 02

отпадъци от цветни метали

19 10 03*

лека прахообразна фракция и прах, съдържащи опасни вещества

19 10 04

лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03

19 10 05*

други фракции, съдържащи опасни вещества

19 10 06

други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05

19 11

Отпадъци от регенeриране на масла

19 11 01*

отработени филтруващи глини

19 11 02*

кисели катрани

19 11 03*

отпадъчни води

19 11 04*

отпадъци от пречистване на горива с основи

19 11 05*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

19 11 06

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 19 11 05

19 11 07*

отпадъци от пречистване на отпадъчни газове

19 11 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 12

Отпадъци от механично третиране на отпадъци (например сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране ), неупоменати другаде

19 12 01

хартия и картон

19 12 02

черни метали

19 12 03

цветни метали

19 12 04

пластмаса и каучук

19 12 05

стъкло

19 12 06*

дървесни материали, съдържащи опасни вещества

19 12 07

дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06

19 12 08

текстилни материали

19 12 09

минерали (например пясък, камъни)

19 12 10

гoрими отпадъци (RDF –модифицирани горива, получени от отпадъци)

19 12 11*

други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества

19 12 12

други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11

19 13

Отпадъци от възстановяване на почви и подземни води

19 13 01*

твърди отпадъци от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества

19 13 02

твърди отпадъци от възстановяване на почви, различни от упоменатите в 19 13 01

19 13 03*

утайки от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества

19 13 04

утайки от възстановяване на почви, различни от упоменатите в 19 13 03

19 13 05*

утайки от възстановяване качеството на подземни води, съдържащи опасни вещества

19 13 06

утайки от възстановяване качеството на подземни води, различни от упоменатите в 19 13 05

19 13 07*

отпадъчни води и концентрирани водни разтвори от възстановяване качеството на подземни води, съдържащи опасни вещества

19 13 08

отпадъчни води и концентрирани водни разтвори от възстановяване качеството на подземни води, различни от упоменатите в 19 13 07