Съдържание

Посетители

В момента има 103  гости и няма потребители и в сайта

Класификация на отпадъците

Отпадъци от масла и отпадъци от течни горива

Код на отпадъка

Наименование на отпадъка

13

ОТПАДЪЦИ ОТ МАСЛА И ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕЧНИ ГОРИВА (с изключение на хранителни масла, годни за консумация и на тези от групи 05, 12 и 19)

13 01

Отпадъчни хидравлични масла

13 01 01*

хидравлични масла, съдържащи PCBs (2)

13 01 04*

хлорирани емулсии

13 01 05*

нехлорирани емулсии

13 01 09*

хлорирани хидравлични масла на минерална основа

13 01 10*

нехлорирани хидравлични масла на минерална основа

13 01 11*

синтетични хидравлични масла

13 01 12*

бързо биоразградими хидравлични масла

13 01 13*

други хидравлични масла

13 02

Отработени моторни, смазочни и масла за зъбни предавки

13 02 04*

хлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

13 02 05*

нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

13 02 06*

синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки

13 02 07*

бързо биоразградими моторни, смазочни и масла за зъбни предавки

13 02 08*

други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки

13 03

Отработени изолационни и топлопредаващи масла

13 03 01*

изолационни или топлопредаващи масла, съдържащи PCBs

13 03 06*

хлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа, различни от упоменатите в 13 03 01

13 03 07*

нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа

13 03 08*

синтетични изолационни и топлопредаващи масла

13 03 09*

бързо биоразградими изолационни и топлопредаващи масла

13 03 10*

други изолационни и топлопредаващи масла

13 04

Трюмови масла

13 04 01*

трюмови масла от речно корабоплаване

13 04 02*

трюмови масла от канализационни системи на кейове

13 04 03*

трюмови масла от други видове корабоплаване

13 05

Отпадъци от маслено-водна сепарация

13 05 01*

твърди остатъци от пясъкоуловители и маслено-водни сепаратори

13 05 02*

утайки от маслено-водни сепаратори

13 05 03*

утайки от маслоуловителни шахти (колектори)

13 05 06*

масло от маслено-водни сепаратори

13 05 07*

води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла

13 05 08*

смеси от отпадъци от пясъкоуловители и маслено-водни сепаратори

13 07

Отпадъци от течни горива

13 07 01*

газьол, котелно и дизелово гориво

13 07 02*

бензин

13 07 03*

други горива (включително смеси)

13 08

Маслени отпадъци, неупоменати другаде

13 08 01*

утайки или емулсии от обезсоляване

13 08 02*

други емулсии

13 08 99*

отпадъци, неупоменати другаде