Съдържание

Посетители

В момента има 231  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2013 г.

31-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 31-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение "Изграждане на цех за пелети", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 096034, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 "Места".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

30-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 30-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение "Изграждане на къща за гости", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №096035, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 "Места".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

28-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 28-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам „Изграждане на базова станция “BLG 0017 BUKOVO” в част от имот № 000181, местност „Кръст“, землище на с. Буково, община Гоце Делчев, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типовете природни местообитания и видовете растения и животни и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и върху видове птици, предмет на опазване на защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Благоевград, община Гоце Делчев, землище на с. Буково, имот с номер 000181 по картата на възстановената собственост за землището на с. Буково с ЕКАТТЕ 07003; защитена зона BG0001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

27-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 27-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна постройка в  имот с номер 034130 в землището на с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типовете природни местообитания и видовете растения и животни и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: област Благоевград, община Гърмен, землище на с. Огняново, имот с номер 034130 по картата на възстановената собственост за землището на с. Огняново с ЕКАТТЕ 53326; защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

26-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 26-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на малко предприятие за механична обработка и преработка на дървесина, екологични горива - пелети, фотоволтаична централа върху покривните пространства, складови и търговски дейности в  поземлен имот с идентификатор 02748.502.4 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видове, популации и местообитания на видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Кюстендил, община Кочериново, землище на с. Бараково, поземлен имот с идентификатор 02748.502.4 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково; защитена зона BG0002099 „Кочериново“ за опазване на дивите птици.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

25-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 25-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на конна база със стаи за настаняване на гости“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлени имоти № № 020288 и 020223 в местността „Ливадите“, землище на с. Делчево, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

24-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 24-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на сграда за търговска и складова дейност“ , което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 17395.137.33 с площ 2001 м2, местност „Заемдж. чифлик/Мочура“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“ , защитена зона BG0002076 “Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.