Съдържание

Посетители

В момента има 95  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2013 г.

29-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 29-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за спорт и атракции", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот № 055143, местност „Лъжови ливади", землище на с. Полето, община Симитли, област Благоевград, защитена зона BG0000366 "Кресна - Илинденци".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.