Съдържание

Посетители

В момента има 173  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2007 г.

15-ОС/2007 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 15 - ОС/2007 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Жилищно строителство” с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на дивите птици с наименование „Места” с индентификационен код BG 0002076.

местоположение: поземлен имот № 125012 в землището на  гр. Гоце Делчев с ЕКАТТЕ 17395, Община Гоце Делчев по скица  № Ф00607/20.05.2005г., собственост на наследници на Димитър Атанасов Комов 

 тук може да изтеглите пълния текст на решението