Съдържание

Посетители

В момента има 14  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2007 г.

5-ОС/2007 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 5 - ОС/2007 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Изграждане на базова станция за GSM сигнал” с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фаунас наименование „Рила - Буфер” с идентификационен код BG 0001188

местоположение: проекто-имот № 185028, землището на с. Градево с ЕКАТТЕ 17405, Община Симитли по скица-проект № Ф01147/25.07.2006г., собственост на МЗГ - ДЛ

 тук може да изтеглите пълния текст на решението