Съдържание

Посетители

В момента има 406  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2009 г.

78-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 78 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Кресна” с код BG 0002003

местоположение: имот № 024089, местност “Подината”, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, защитена зона “Кресна”.

 тук може да изтеглите пълния текст на решението