Съдържание

Посетители

В момента има 261  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2009 г.

39-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 39 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ на р. Асанишка с водовземане на кота 1480 м и водоползване на кота 1300 м, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитена зона “Среден Пирин – Алиботуш”

Местоположение имоти с №,№ 500049, 500055, 500047, 500053, 500060, 500044, 500043, 000989, 500057, 500058, 500064, 500060, 500068 в землището на село Пирин с ЕКАТТЕ 56410, община Сандански, област Благоевград; защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с наименование “Среден Пирин – Алиботуш” с код BG 0001028

тук може да изтеглите пълния текст на решението