Съдържание

Посетители

В момента има 144  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2009 г.

80-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 80 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична централа върху защитена зона “Родопи - Западни”, с код BG 0001030, което се очаква да окаже значително отрицателно въздействие.

местоположение: имоти №022123, №022146, №022149 и №022117, местност “Раздол”, имоти №023138 и №023152, местност “Ковачовица”, землище на с. Жижево и имот №027232, местност “Горния друм”, землище на с. Кочан, община Сатовча, област Благоевград, защитена зона “Родопи - Западни”.

 тук може да изтеглите пълния текст на решението