Съдържание

Посетители

В момента има 69  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2011 г.

22-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 22-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам Лесоустройствена програма на имот с кадастрален №109002, землище на с. Сушица, община Симитли, област Благоевград на територията на ДГС «Симитли» - РДГ гр. Благоевград, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: : имот №109002, местност «Узунска премка», землище на с. Сушица, община Симитли, област Благоевград, защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.