Съдържание

Посетители

В момента има 263  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2012 г.

18-ОС/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 18-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видове птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите
птици

Местоположение: област Благоевград, общ. Гоце Делчев, землище на с. Борово, имот с номер 029031; защитена зона BG0002078 „Славянка“ за опазване на дивите птици

тук може да изтеглите пълния текст на решението.