Съдържание

Посетители

В момента има 77  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2016 г.

Решение №31-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №31-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на гараж, складова база и търговска част в поземлен имот с номер 095005 в местността Маноле/0/, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, част от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“.

Местоположение: област Благоевград, община Гърмен, поземлен имот с номер 095005 в местността Маноле/0/, землище на с. Гърмен; защитена зона BG0002076 „Места“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.