Съдържание

Посетители

В момента има 487  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2015 г.

Решение №49-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №49-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на производствени, складови и търговски помещения“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 069033, местност „Въпата“, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.