Съдържание

Посетители

В момента има 226  гости и няма потребители и в сайта

Защитени територии

Резерват "Тисата"

tisataСтрумската долина безспорно е най-добре очертания “Средиземноморски оазис” в България. Природата е наситена с елементи, които не се срещат в други части на страната. От общо 3800 растителни вида в България 1800 се срещат върху неголямата по площ територия на Струмската долина. Сред това многообразие с особена специфика се отличава групата на средиземноморските и субсредиземноморските видове. Един от най-типичните представители е дървовидната хвойна, наричана още “тиса”, което е дало името на един от най-интересните ни резервати – “Тисата” над гр. Кресна.

Местоположение: Изграден е от два сектора – източен и западен, които заемат част от предпланинския пояс на Пирин и Малашевска планина, северно от гр. Кресна.

Кратко описание: Обявен е с постановление № 6663 от 17. 10.1949 година на Министерство на горите като резерват “Тисова бърчина”. Със запоевд № 440 от 09. 07. 1977 г. на КОПС площта на резервата се увеличава и се именува “Тисата”. Границите и площта на резервата се изменят със заповед № 130 от 22. 02. 1985 г. на КОПС. Със тази заповед се определя и буферна зона към резервата. Към настоящия момент границите на резервата и буферната му зона са определени със заповед № 844 от 31. 09. 1991 г. на МОС. Осигурява опазването на най - голямото у нас находище на дървовидна хвойна. С обявяването на резерват “Тисата” и обявяването на разположената в непосредствена близост защитена местност “Моравска” се цели да се запази изключителното орнитологично богатство на района. В зоогеографско отношение притежава най-голям брой и най-висок процент на видове с южен произход. Голямо е и богатството на видовете от клас Влечуги, много от които са защитени от закона.

Международен природозащитен статус: Предстои включването му в Общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Режим и статут: Съгласно закона за защитените територии в резервата е забранена всяка човешка дейност. Достъпът е ограничен, придвижването става по определени пътеки, като е задължително предварителното съгласуване на всяко посещение. Резервата се стопанисва и охранява от Национален парк “Пирин”.

Посещения: Съгласувайте вашите посещения с Дирекция Национален парк “Пирин”/гр. Банско, ул. България 4; тел.: 07443/82 04/ или РИОСВ-Благоевград.