Съдържание

Посетители

В момента има 1156  гости и няма потребители и в сайта

Защитени територии

Резерват "Соколата" и информация за пътеки за посетители

sokola4В района на Малашевската планина, върху малка площ, се намира единствената запазена и непроменена от човешката дейности вековна високостъблена гора от благун. С цел да се запази това представително съобщество от благун е обявен резерват “Соколата”.

Местоположение: Намира се в землището на с. Игралище, общ. Струмяни.

Кратко описание: На площ от 211 ха се опазват вековна първична високостъблена гора от благун и характерната за района на Малашевска планина флора и фауна.Обявен е със заповед № 115 от 18. 02. 1985година на КОПС по предложение на РИОПС – Благоевград. Обявена е и буферна зона към резервата.

Международен природозащитен статус: Предстои включването му в Общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Режим и статут: Съгласно закона за защитените територии и заповедта за обявяване се забранява: Всякакви дейности, с изключение на: Тяхната охрана; посещение с научна цел; преминаване на хора по маркирани пътеки, вкл. с образователна цел; събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и вреем, изключващи нарушения в екосистемите; потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени вследствие на природни бедствия и каламитети.

sokola5Всякакви дейности нарушаващи самобитния характер на природата. Със заповедта за обявяване в буферната зона се забранява: изгаряне на тревната и храстовата растителност; изграждане на нови сгради, пътища, въжени линии и спортни съоръжения; разкриване на кариери, добив на инертни материали, полезни изкопаеми и др. дейности, с ксоито се нарушава естествения облик на местността или водния и режим; използване на химически препарати за борба с вредителите или за торене на пасищата; ловуване.

Посещения: Осъществяват се с разрешение на МОСВ. Съгласувайте вашите посещения с РИОСВ -Благоевград.

Проблеми и заплахи: Потенциален проблем може да бъде пашата на домашни животни /свине/ и незаконната сеч.

Информация за пътеки за посетители през резерват „Соколата“:

Според Закона за защитените територии в резерватите се забраняват всякакви дейности, с изключение на: тяхната охрана; посещения с научна цел; преминаване на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел, като пътеките се определят със заповед на министъра на околната среда и водите; събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места и количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите.; потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени вследствие на природни бедствия и каламитети.

В резерват „Соколата“ са определени пътеки за посетители със Заповед №РД-140/31.01.2004 г.

При преминаване по пътеките е забранено:

  • отклоняването на посетители и навлизане в резервата;
  • замърсяване с битови и др. отпадъци;
  • бране, събиране, отрязване, изкореняване или друг начин на увреждане на екземпляри от растителни видове;
  • убиване, улавяне, преследване, обезпокояване или друг начин на увреждане на екземпляри от животински видове;
  • палене на огън и бивакуване.

Картен материал, онагледяващ местоположението на пътеките за посетители през резерват „Соколата“

Информация за трасетата на пътеките за посетители през резерват „Соколата“ в цифров вид