Съдържание

Посетители

В момента има 137  гости и няма потребители и в сайта

Защитени територии

Резерват "Ореляк"

oreliak1aПланината Славянка се явява като южно продължение на Пирин планина. За да се запазят еталонни територии от първични и характерни само за Южен Пирин букови гори през 1985 година е обособен резерватът “Ореляк”.

Местоположение: Попада в землището на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград.

Кратко описание: Резервата е обявен със заповед № 129 от 22. 02. 1985 г. на КОПС за запазване на еталони от първични характерни за Среден и Южен Пирин букови гори, които се приближават в най – голяма степен към горите характерни за така наречениет субмедитерански планини на Балканския полуостров. Със заповед № РД – 432 от 24. 11. 1995 г. на МОС се видоизменя площта и границите на резервата определени със заповед № 129 от 22. 02. 1985 г. на КОПС. Площта на резервата възлиза на 758, 1 ха, а на буферната зона – 249, 5 ха.

Режим и статут: Територия с най-строг природозащитен режим. Забраняват се всякакви дейности, с изключение на: тяхната охрана; посещение с научна цел; преминаване на хора по маркирани пътеки, вкл. с образователна цел; събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и времe, изключващи нарушения в екосистемите; потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени вследствие на природни бедствия и каламитети.

Международен природозащитен статус: Предстои включването му в Общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Проблеми и заплахи: Няма план за управление. В района се бракониерства.

Посещения: Посещения в резервата се осъществяват с разрешение от МОСВ. Координирайте вашите посещения с РИОСВ – Благоевград.