Съдържание

Посетители

В момента има 952  гости и няма потребители и в сайта

Защитени територии

Поддържан резерват "Тъмната гора" и информация за пътеки за посетители

Резерват „Тъмната гора“ е обявен през 1948 г. и съхранява в пределите си смесено съобщество от ела, бук и смърч, което е остатък от съществувалата някога в района обширна девствена гора.

Намира се в Дъбрашкия дял на Западни Родопи, в землището на Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград. Обхваща площ от 32.58 ха.

Според Закона за защитените територии в резерватите се забраняват всякакви дейности, с изключение на: тяхната охрана; посещения с научна цел; преминаване на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел, като пътеките се определят със заповед на министъра на околната среда и водите; събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места и количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите.; потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени вследствие на природни бедствия и каламитети.

В поддържан резерват „Тъмната гора“ са определени пътеки за посетители със Заповед №РД-141/31.01.2005 г.

При преминаване по пътеките е забранено:

  • отклоняването на посетители и навлизане в резервата;
  • замърсяване с битови и др. отпадъци;
  • бране, събиране, отрязване, изкореняване или друг начин на увреждане на екземпляри от растителни видове;
  • убиване, улавяне, преследване, обезпокояване или друг начин на увреждане на екземпляри от животински видове;
  • палене на огън и бивакуване.

Картен материал, онагледяващ местоположението на пътеките за посетители през поддържан резерват „Тъмната гора“

Информация за трасетата на пътеките за посетители през поддържан резерват „Тъмната гора“ в цифров вид