Съдържание

Посетители

В момента има 82  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №33/2018

Изх. № 81(1)/18.01.2018 г.

уведомление за „Проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с номер 133026 в местността Разпот, землище на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград с отреждане „за жилищно строителство“

Възложител:НАЙЛЕ КЪДРЕВА

Прочети още...

Съобщение №32/2018

Изх. № 78(1)/18.01.2018 г.

уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка в имот с № 039016, местност „Юрта“, землище на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: КАТЯ МИРЧЕВА

Прочети още...

Съобщение №31/2018

Изх. № 4015(4)/18.01.2018 г.

уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на печатница за рекламни материали в УПИ І-091014 и имот №091013 в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „АЙ ПРИНТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №30/2018

Изх. № 3114(6)/18.01.2018 г.

проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот № 009034, местност „Диновица“, землище на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона за „Жилищно строителство“

Възложител: ЯВОР ГЕБОВ

Прочети още...

Съобщение №29/2018

Изх. № 2763(10)/18.01.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци в УПИ IV – 814,912 (бивш стопански двор), кв. 64 по плана на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: ЕТ „ИВАН ХРИСИМОВ“, ЕИК 204530489

Прочети още...

Съобщение №28/2018

Изх. № 3611(3)/17.01.2018 г.

уведомление за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация (ПР) за изменение на вътрешната регулационна линия между УПИ VІІІ-3870 и УПИ ХVІІ-3867, 8722 в кв. 2 по плана на Промишлена зона, гр. Благоевград, като УПИ VІІІ се отреди за имот с идентификатор 04279.618.32 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, а УПИ ХVІІ се отреди за имоти с идентификатори 04279.618.32 и 04279.618.57 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград

Възложител: „БМВ 2000“ ООД

Прочети още...

Съобщение №27/2018

Изх. № 3611(3)/17.01.2018 г.

уведомление за изготвяне на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) – изменение на регулация на УПИ І, поземлен имот с идентификатор 61813.790.167 и УПИ ІІ, поземлен имот с идентификатор за 61813.790.401, кв. 3 по плана на Зона за стопанска инициатива – 5-ти километър, гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград и План за застрояване (ПЗ) в новообразуваните УПИ с отреждане за „Дърводелска работилница“, „Цех за пелети и складове“, „Мандра“ и „Кравеферма“

Възложител: ДИМИТЪР РУСКОВ

Прочети още...