Съдържание

Посетители

В момента има 479  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 31/2012 г.

Инвестиционно предложение: “Производство на екологични горива, складова база и търговска дейност в поземлен имот №043036 с площ 1,255 дка, местност „Джурковица“, землище на с. Долно Драглище, община Разлог, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г. ДВ, бр. 94/2012 г.)


Гореописаното инвестиционно предложение, съгласно внесеното от Вас Уведомление с вх. № 4155 от 14.12.2012 г. на РИОСВ - Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г ).

Инвестиционното предложение предвижда промяна предназначението на земеделска земя - ливада с цел изграждане на предприятие за екологични горива. Конструкцията на сградите ще бъде от стоманобетонови колони и покрив от стоманобетонови панели с хидроизолация. Предвижда се върху покривите на двете сгради да се монтират фотоволтаични елементи за производство на ел. енергия за собствени нужди.

За производството на горивата ще се ползва отпадъчна дървесина и други еко продукти – слама, лозови пръчки, слънчогледови и тютюневи стъбла, костилки от череши, сливи и др.

Технологичният процес включва следните етапи:

  • приемане на суровината;
  • преработка на дървесната суровина в чипс – обелване на корите в белачка и раздробяване в дробилка;
  • пелетизиране на сухия продукт – предвидено е монтиране на 2 бр. палетиращи машини, комбинирани с шнекове и транспортни ленти;
  • пакетиране на продукцията.
  • Предвиденият капацитет на предприятието е 350 кг/час готова продукция – пелети и брикети.

Електрозахранването се предвижда да се осъществи от съществуващата мрежа НН на селото, чрез подземно положен кабел с дължина ~ 100 м. За захранването с вода се предвижда изграждане на нов водопровод с дължина ~ 120 м от водоснабдителната система на с. Долно Драглище. Отпадъчните води се предвижда да се заустват в яма.

Не се предвижда промяна в съществуващата пътна инфраструктура, имотът граничи с път ІV кл.

Инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000. Най-близо e разположена защитена зона BG0001021 “Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802 от 04.12.2007 г. (обн. ДВ бр.85/2007 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение “Производство на екологични горива, складова база и търговска дейност в поземлен имот №043036 с площ 1,255 дка, местност „Джурковица“, землище на с. Долно Драглище, община Разлог, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.


Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.