Съдържание

Посетители

В момента има 120  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 32/2012 г.

Инвестиционно предложение: “Горскостопанска програма на частен горски имот с номер 61813.662.412 с площ 93,800 дка, землище на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г. ДВ, бр. 94/2012 г.)


Горецитираната програма, съгласно внесеното от Вас Уведомление с вх. № 4156 от 14.12.2012 г. на РИОСВ - Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г., изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр. 94/2012 г.).

Предмет на горскостопанската програма е частен горски имот с начин на трайно ползване: „друг вид дървопроизводителна гора“ (курортна гора), попадащ в част от подотдели 227 „в“ и 229 „а“, „б“, „г“ по ЛУП от 2003 г. на ДГС Разлог. В имота се предвиждат следните горскостопански мероприятия:

  • в подотдел 227 „в“ на площ от 0,14 ха е предвидено извеждане на пробирка по комбинирания метод с преобладаващо низов метод с интензивност на сечта 15%, като пълнотата се сведе до 0,7 в смърчова култура. Предвижда се изсичане на дървета от ела и бук със силно развити колони потискащи растежа на останалия дървостой;
  • в подотдел 229 „а“ на площ от 1,9 ха е предвидено извеждане на пробирка в гъстите групи с интензивност 10% в култура от бял бор;
  • в подотдел 229 „б“ на площ от 7,13 ха е предвидено извеждане на отгледна сеч прореждане в гъстите групи по комбинирания метод с интензивност 10% в култура от бял бор;
  • в подотдел 229 „г“ на площ от 0,21 ха е предвидено извеждане на краткосрочна постепенна сеч – осветителна фаза с интензивност 40%, като пълнотата се сведе до 0,4 в естествено буково насаждение на възраст 100 г.

Гореописаният имот не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Гореописаният имот предмет на настоящата програма не попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000. В близост са разположени защитени зони BG0000209 “Пирин”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/2007 г.) и BG0000209 “Пирин”, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД – 572/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр.84/2008 г.).

Горецитираната програма не попада в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не е предмет на процедура по оценка на въздействието върху околната среда или екологична оценка по реда на ЗООС.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на програмата, при реализацията и няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявената горскостопанска програма, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.