Съдържание

Посетители

В момента има 157  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 33/2012 г.

Инвестиционно предложение: „Реконструкция на съществуваща и доизграждане на около 7 км канализационна и водопроводна мрежа“ в регулационните граници на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, етап към Проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г. ДВ, бр. 94/2012 г.)


Гореописаното инвестиционно предложение, съгласно внесеното от Вас Уведомление с вх. № 4201 от 18.12.2012 г. на РИОСВ - Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г).

Съгласно представената информация се предвижда на Първия етап от горецитирания проект - до 2014 г. да се извърши реконструкция и доизграждане на около 7 км водопроводна и канализационна мрежа в регулационните граници на гр. Разлог. Следващите етапи от проекта предвиждат реконструкция на останалата част.

Разгледани са два варианта на комбинирана канализационна система.

1. Първи вариант – комбинирана система, преобладаващо смесена

Първият вариант ще разгледа настоящата изградена комбинирана канализационна система на гр. Разлог с изцяло ново оразмеряване, включващо реконструкция на съществуващата канализационна мрежа, нова канализационна мрежа където няма изградена такава в регулацията на гр. Разлог и поемане на отпадъчните водни количества от курортните зони, свързани с канализационната мрежа на гр. Разлог, за период 50 години. В този вариант системата ще бъде преобладаващо смесена. Разделна канализационна система, каквато в момента съществува по улиците „Екзарх Йосиф”, „Александър Стамболийски” и „Илинден”, ще се запази като, съществуващия дъждовен колектор ще бъде реконструиран, съгласно оразмеряването, с полипропиленови тръби. При този вариант се предвижда дъждовните води от улица „Бяла река” по двата бряга на река Бяла река да се отводняват директно в реката.

2. Втори вариант – комбинирана система, преобладаващо разделна

При този вариант се прави опит максимално да се разделят битовите и дъждовните води. Град Разлог е разположен по дължина на Бела река, така че дъждовната вода може да се отведе със сравнително къси канали направо в реката. Другата река Язо представлява изкуствено прокопан в миналото канал. Поради малката му дълбочина и водно ниво почти на нивото на прилежащите улици заустването на дъждовни води в нея е невъзможно. Ето защо в този район се предвижда смесена канализационна система. Но тъй като нейната площ е 12.91ха, не се налага отливане (изграждане на ДП за тази зона) и всички отпадъчни води се отвеждат до заустването им в съществуващата шахта при дъждопреливника преди ПСОВ.

Целта на проекта е осигуряване ефективно отводняване на градските застроени територии и създаване на условия за повишаване степента на опазване на околната среда и здравето на населението. След извършване на обосновка за поносимостта на инвестицията ще бъде избиран вариант, който ще бъде разработен във фаза инвестиционен проект.

При изпълнение на инвестиционните дейности не е необходима промяна на съществуващата пътна/улична инфраструктура, като след изпълнение на дейностите по реконструкция и доизграждане ще бъдат възстановени съществуващите настилки.

За заустване на отпадните води е издавано разрешително на експлоатиращото предприятие, като предстои да бъде преиздадено във връзка с промяна на нормативната уредба.

За обезпечаване на гр. Разлог с питейни води има издадени разрешителни за водовземане на експлоатиращото предприятие „ВиК” ЕООД Благоевград № 41510308810.06.2010 г. и № 41510019826.04.2010 г. Не се предвижда ново водовземане.

С проекта не се предвижда промяна на капацитета и на технологичната схема на пречистване на отпадъчните води на ПСОВ - Разлог.

Въз основа на горе изложеното, предвидените с проекта дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), включително не могат да се разглеждат като изменение или разширение на друг обект, който попада в обхвата на тези приложения на закона. В тази връзка проектът „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение e разположена защитена зона BG0000625 “Изворо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802 от 04.12.2007 г. (обн. ДВ бр.107/2007 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуваща и доизграждане на около 7 км канализационна и водопроводна мрежа“ в регулационните граници на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, етап към Проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.