Съдържание

Посетители

В момента има 242  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 33/2012 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на спортни игрища и съоръжения, обслужваща сграда - допълващо застрояване, подпорни стени и ограда в УПИ VІ, имот с идентификатор 04279.617.86 в кв. 216 по плана на 2-ри микрорайон, гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г. ДВ, бр. 94/2012 г.)


Гореописаното инвестиционно предложение, съгласно Уведомление с вх. № 4203 от 18.12.2012 г. на РИОСВ - Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г.).

Предвидено е инвестиционното предложение да се реализира в урбанизирана територия. В имота се предвижда да бъдат изградени:

  • грище за футбол;
  • игрище за баскетбол;
  • два  тенис корта;
  • площадка за бадмингтон;
  • две полета за тенис на маса;
  • фитнес на открито;
  • обслужваща сграда;
  • подопорни стени;
  • ограда с плътна част и ажурена.

Електрозахранването ще се осъществи от съществуващ трафопост в съседния имот. Вода за питейно-битови нужди ще се осигури от съществуващ водопровод в съседния имот. За поливни нужди се предвижда ползване на подземни води, за което от БДЗБР - Благоевград има издадено от Разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения № 41590094/20.04.2012 г. Отпадъчните води ще се заустват в съществуваща градска канализация. Достъпът е осигурен от уличната регулация.

Така заявеното инвестиционно предложение за „Изграждане на спортни игрища и съоръжения, обслужваща сграда - допълващо застрояване, подпорни стени и ограда в УПИ VІ, имот с идентификатор 04279.617.86 в кв. 216 по плана на 2-ри микрорайон, гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на задължителна оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.

Инвестиционното предложение няма да бъде реализирано в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000. Най - близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение e разположена защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.