Съдържание

Посетители

В момента има 246  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 35/2012 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на група къщи – 2 бр. къщи в УПИ 61813.593.173, местност „Кукурево“, землище на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г. ДВ, бр. 94/2012 г.)


Гореописаното инвестиционно предложение, съгласно Уведомление с вх. № 4220 от 19.12.2012 г. на РИОСВ - Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр. 94 /2012 г.).

Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира в урбанизирана територия с начин на трайно ползване «незастроен имот за жилищни нужди». От главния архитект на община Разлог е издадено Разрешение № 70.00-1464/155/17.10.2012 г. за изработване на инвестиционен проект за «група къщи» в УПИ 61813.593.173, местност „Кукурево“, землище на гр. Разлог. Предвижда се в имота да се изградят две жилищни сгради за собствени нужди. Двете къщи ще бъдат еднотипни - на едно ниво, състоящи се от кухненски бокс, трапезария и дневна, баня и тоалетна, три спални със санитарни възли, котелно и гараж. Предвидената е застроена площ ~ 175 м2 за всяка къща. Електрозахранването се предвижда да се осъществи от съществуващ трафопост в близост до имота. Захранването с вода се предвижда да се осъществи от съществуващ уличен водопровод, чрез изграждане на сградно отклонение. Отпадачните води се предвижда да се заустват в изгребна яма.

Така заявено инвестиционното предложение за “Изграждане на група къщи – 2 бр. къщи в УПИ 61813.593.173, местност „Кукурево“, землище на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000. Най - близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение e разположена защитена зона BG0000626 “Круше” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802 от 04.12.2007 г. (обн. ДВ бр.107/2007 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на група къщи – 2 бр. къщи в УПИ 61813.593.173, местност „Кукурево“, землище на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.