Съдържание

Посетители

В момента има 105  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 36/2012 г.

Инвестиционно предложение: „Инсталиране на приемно-предавателна станция за глас и/или данни към съществуваща GSM станция SO1646, разположена на покрива на асансьорната шахта на сграда с идентификатор 02676.501.3774.1 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г. ДВ, бр. 94/2012 г.)


Съгласно внесената документация с Вх. №4119/11.12.2012 г. на РИОСВ - Благоевград, горецитираното инвестиционно предложение попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г.), наричана по нататък “Наредбата за ОС”.

Инвестиционното предложение е с цел дооборудване на съществуваща приемно-предавателна станция, разположена на покрива на асансьорната шахта на сграда с идентификатор 02676.501.3774.1 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград. Съществуващата GSM  базова станция се състои от една тръбна мачта с височина 4.00 м. Технологичното помещение се намира в самата сграда над асансьорната шахта. Обектът е захранен с електроенергия от съществуващо ел. табло. Изградена е и противопожароизвестителна инсталация и е изпълнена климатизация.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на UMTS станция, чието оборудване ще бъде разположено на вече съществуващите съоръжения. Новите захранващи и оптични кабели ще се полагат в съществуваща кабелна скара, която свързва технологичното помещение и мачтата.

Новото оборудване за UMTS представлява BBU модул, който се монтира в съществуващ RACK в технологичното помещение.

С инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“. Най-близо разположените защитени зони са: защитена зона “Пирин” с идентификационен код BG0000209 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-828/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ бр. 28 от 2010 г.) и защитена зона BG0000209 “Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (Обн. ДВ, бр. 21 от 2007 г.).

Заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложение  № 1 към чл. 92, т. 1 и на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на  задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на горецитираното инвестиционното предложение, при реализацията му и неговата експлоатация няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0000209 „Пирин” за опазване на дивите птици и BG0000209 „Пирин“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че за инвестиционно предложение „Инсталиране на приемно-предавателна станция за глас и/или данни към съществуваща GSM станция SO1646, разположена на покрива на асансьорната шахта на сграда с идентификатор 02676.501.3774.1 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо да се провежда процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.