Съдържание

Посетители

В момента има 276  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 37/2012 г.

Инвестиционно предложение: „Инсталиране на приемно-предавателна станция за глас и/или данни към съществуваща GSM станция SO1615, разположена в поземлен имот с идентификатор 47754.1.263 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Мелник, общ. Сандански, обл. Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г. ДВ, бр. 94/2012 г.)


Съгласно внесената документация с Вх. №4118/11.12.2012 г. на РИОСВ - Благоевград, горецитираното инвестиционно предложение попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г.), наричана по нататък “Наредбата за ОС”.

Инвестиционното предложение е с цел дооборудване на съществуваща приемно-предавателна станция, разположена в поземлен имот с идентификатор 47754.1.263 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Мелник, общ. Сандански, обл. Благоевград. Приемно-предавателната станция се състои от два обекта - ЖР стълб с височина 20.00 м, изграден от метални L профили, върху който са монтирани два антенни носача за GSM антени и технологично помещение от стоманобетонна конструкция.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на UMTS базова станция, чието оборудване ще бъде разположено на вече съществуващите съоръжения. Новите захранващи и оптични кабели ще се полагат в съществуваща кабелна скара, която свързва технологичното помещение и ЖР стълб.

Новото оборудване за UMTS представлява BBU модул, който се монтира в съществуващ RACK в технологичното помещение. UMTS антените и нов носач за две RRU устройства ще бъдат монтирани на съществуващите носачи на GSM антените и на съществуващия стълб.

С инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура.

Инвестиционното предложение попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) – природна забележителност „Мелнишки пирамиди“, обявена със Заповед № 156/1978 г. на КОПС (ДВ, бр. 36/1967 г.).

Инвестиционното предложение попада в границите на следните защитени зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“:

  •  ащитена зона BG0002072 „Мелнишки пирамиди” определена по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на дивите птици, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №802 от 04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ. бр. 107 от 2007 г.), обявена със Заповед № РД-283 от 16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ. бр. 29 от 2010 г.);
  • защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №802 от 04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ. бр. 107 от 2007 г.).

Заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.

При извършената проверка за допустимост по чл. 12 от Наредбата за ОС се установи, че инсталирането на приемно-предавателна станция за глас и/или данни към съществуваща GSM станция SO1615, разположена в поземлен имот с идентификатор 47754.1.263 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Мелник, общ. Сандански, обл. Благоевград не противоречи на режима на природна забележителност „Мелнишки пирамиди“, определен по ред на ЗЗТ и заповедта за обявяването ?, както и на режима на защитена зона BG0002072 „Мелнишки пирамиди” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ?. Предвид това, гореописаното инвестиционно предложение е допустимо спрямо режима на природна забележителност „Мелнишки пирамиди“ и защитена зона BG0002072 „Мелнишки пирамиди“ за опазване на дивите птици.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на горецитираното нвестиционното предложение, при реализацията му и неговата експлоатация няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0002072 „Мелнишки пирамиди” за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че за инвестиционно предложение „Инсталиране на приемно-предавателна станция за глас и/или данни към съществуваща GSM станция SO1615, разположена в поземлен имот с идентификатор 47754.1.263 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Мелник, общ. Сандански, обл. Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо да се провежда процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.