Съдържание

Посетители

В момента има 70  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 42/2012 г.

Съгласуване на проект „Разгледай, чуй и опитай Разлог“ по програма за развитие на селските райони

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г. ДВ, бр. 94/2012 г.)


Съгласно внесената от Вас документация с Вх. №4096/10.12.2012 г. на РИОСВ - Благоевград, горецитираният проект попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г.), наричана по нататък “Наредбата за ОС”.

Проектът за „Разгледай, чуй и опитай Разлог“ предвижда следните дейности:

  1. Създаване на функциониращ туристически център в община Разлог, който да предлага и разработва иновативни туристически продукти, находящ се на ул. Шейново“ №13 в гр. Разлог.
  2. Идентифициране, систематизиране, съхраняване и популяризиране на местните природни, културни и антропогенни ресурси и повишаване на тяхното качество и добавена стойност.
  3. Развитие на ефективни модели за традиционен и алтернативен туризъм позиционирането им на националния и международен и туристически пазар.
  4. Повишаване капацитета на местните организации и жители за предоставяне на туристически услуги и утвърждаване на местни продукти.
  5. Провеждане на широка информационна и рекламна кампания на местно, регионално, национално и международно ниво за популяризиране на туристическите услуги, които се предлагат в община Разлог.
С проекта не се предвиждат строително-монтажни дейности.

Описаните по-горе дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което проектът „Разгледай, чуй и опитай Разлог“ не подлежи на процедура по реда на глава шеста, раздел трети от ЗООС.

Предвидените с проекта дейности няма да се реализират в границите на защитени територии по смисъла на закона за защитените територии и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на предвидените в проекта дейности, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че за проект „Разгледай, чуй и опитай Разлог“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо да се провежда процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.


Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.